Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τι είναι η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ ) ;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Ο επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις κατοικίες ο επανέλεγχος πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.

Η σύνδεση οποιαδήποτε εγκατάστασης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την εκπόνηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη.

Περιλαμβάνει:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)
  • Έκθεσης Παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο Ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
  • Ηλεκτρολογικό σχέδιο ( κάτοψη και μονογραμμικό)

Πότε χρειάζεται;

Η «Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη» απαιτείται  στις παρακάτω περιπτώσεις :

  • Σύνδεση νέας παροχής με τη ΔΕΔΔΗΕ.
  • Αλλαγή ονόματος του ενοικιαστή στο λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ.
  • Επανασύνδεση της παροχής από την ΔΕΔΔΗΕ.
  • Αύξηση-μείωση ισχύος στην παροχή της ΔΕΔΔΗΕ.

 

Back to top