Ενεργειακή επιθεώρηση

Τι είναι ενεργειακή επιθεώρηση;

Είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Διενεργείται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα (μηχανικοί) που έχουν αποκτήσει την σχετική άδεια από το ΥΠΕΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

Που αποσκοπεί η ενεργειακή επιθεώρηση;

α) Στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ) και συνολικά

β) Στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

γ) Στην έκδοση ΠΕΑ

δ) Στην σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/ χρήστη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του

 

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτηρίου ή τμήματος αυτού, δηλαδή η απόδοση της ενέργειας που καταναλώνει για να εξασφαλιστούν οι ιδανικές συνθήκες διαβίωσης, θερμοκρασίας, υγρασίας, αερισμού και φωτισμού. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για λήψη μέτρων που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Το ΠΕΑ έχει διάρκεια ισχύος 10 χρόνια.

 

Πότε απαιτείται;

 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου
 • Σε κάθε αγοραπωλησία ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου.
 • Στις χρηματοδοτήσεις ακινήτων (Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ οίκον)

(Δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων)

 

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

 • Οικοδομική Άδεια
 • Τοπογραφικό
 • Κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου
 • Μελέτη θερμομόνωσης*
 • Κτηματολόγιο*
 • Ισχύς κλιματιστικών *
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα *
 • Στοιχεία ηλιακού θερμοσίφωνα*
 • Στοιχεία ταυτότητας και Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη

* εάν υπάρχουν

 

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ;

 • Ανάθεση της ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου ή τμήματος κτιρίου στον Ενεργειακό Επιθεωρητή από τον διαχειριστή /ιδιοκτήτη
 • Παραλαβή δικαιολογητικών και επιτόπιος έλεγχος του Επιθεωρητή στο κτίριο. Καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων των στοιχείων που έχουν παρασχεθεί από τον διαχειριστή /ιδιοκτήτη.
 • Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου ή τμήματος κτιρίου με την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ΚΕΝΑΚ
 • Σύνταξη του ΠΕΑ όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 του ΚΕΝΑΚ.
 • Έκδοση του ΠΕΑ, ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου Ενεργειακής Επιθεώρησης, ηλεκτρονική καταχώρηση του στο Αρχείο Επιθεώρησης κτιρίων μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

Παράδοση του έντυπου Ενεργειακής Επιθεώρησης (ΠΕΑ) σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στον διαχειριστή /ιδιοκτήτη με μέριμνα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Back to top